Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

rawwwr
06:38
0297 7735 500
Reposted fromDarkArtist DarkArtist viaoversensitive oversensitive
rawwwr
06:38
4948 f3dd
Reposted fromdailylife dailylife viaoversensitive oversensitive
rawwwr
06:37
9096 bf87 500
we all are Luscheks #orangeisthenewblack
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viaoversensitive oversensitive

July 22 2017

rawwwr
09:36
rawwwr
09:36
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet vianiskowo niskowo
rawwwr
09:35
3250 5a16 500
Reposted fromfelicka felicka viaIriss Iriss

July 17 2017

rawwwr
02:24
5574 c22a
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viadjahnee djahnee
rawwwr
02:04
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
Reposted fromswojszlak swojszlak vianiskowo niskowo
00:36
5994 fb95
Reposted fromcosmonauticall cosmonauticall viamarjarii marjarii
rawwwr
00:36

July 16 2017

rawwwr
21:43
21:41
8307 42be 500
rawwwr
21:40
2957 1287 500
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viatackgnol tackgnol
rawwwr
21:35

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

rawwwr
21:33
rawwwr
21:33
7209 794d 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL vianiskowo niskowo
rawwwr
21:21
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie vianiskowo niskowo
21:21
4310 041c 500
Reposted fromdaud daud viaoversensitive oversensitive
rawwwr
21:20
1028 6408
Reposted fromcalifornia-love california-love viabadblood badblood
21:07
8953 8f3a
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl