Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

rawwwr
3543 61b4 500
Obessed 😍
Reposted frommslexi mslexi viajakubzulczyk jakubzulczyk

March 15 2017

9663 6a62
Reposted fromerial erial viapsychoviolet psychoviolet
rawwwr
1266 3739 500
Reposted fromjazon jazon viajustfeel justfeel
rawwwr
1905 21f2 500
rawwwr
6235 fbc0
rawwwr
rawwwr
 Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać
— Maks Somow
rawwwr
1618 848d
Reposted frompotatolovero potatolovero viabanshe banshe
2035 a69c
Reposted fromtron tron viabanshe banshe
rawwwr
6033 5dbc 500
Reposted fromjolkens jolkens viabanshe banshe
rawwwr
6061 1376 500
Reposted fromwodolanka wodolanka viabanshe banshe
rawwwr
9014 1996
Reposted fromoll oll viabanshe banshe
rawwwr
5124 8a6a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahysterie hysterie
rawwwr
1445 d462 500
Reposted from1923 1923 viavertigo-x vertigo-x

March 12 2017

rawwwr
Reposted fromRynn Rynn viapsychicdevil psychicdevil
rawwwr
Ja pierdolę - mówię, gdyż nagle wszystko zdaje mi się przegrane. Gdyż jestem świadom, jako że nie będzie teraz lekko.
— Dorota Masłowska "Wojna Polsko-Ruska pod flagą Biało-Czerwoną"
rawwwr
Ja pierdolę - mówię, gdyż nagle wszystko zdaje mi się przegrane. Gdyż jestem świadom, jako że nie będzie teraz lekko.
— Dorota Masłowska "Wojna Polsko-Ruska pod flagą Biało-Czerwoną"
rawwwr

Z kim tak ci będzie źle jak ze mną.

— Renata Przemyk

March 10 2017

rawwwr
1781 19ff
Reposted fromowca owca viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl