Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

rawwwr
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari vianiskowo niskowo
rawwwr
3656 8473
Reposted fromdelain delain vianiskowo niskowo
rawwwr
4314 8eef
Reposted fromczapajew czapajew vianiskowo niskowo
rawwwr
Dzięki zupie rok 2016 nigdy się nie wydarzył. Ona wiedziała, że dla wielu z nas to był dotychczas najgorszy rok. Pamiętajmy o tym i zacznijmy od początku, nawet jeśli w tym momencie. Bo przecież roku 2016 nigdy nie było...
— od początku!
Reposted fromniskowo niskowo
rawwwr
3695 467b 500
Reposted fromkjuik kjuik viakatalama katalama
rawwwr
Reposted fromworst-case worst-case viaxvou xvou
rawwwr
1734 a0d1 500
Reposted frompod-slowami pod-slowami viaxvou xvou
rawwwr
Reposted fromoll oll viaxvou xvou
rawwwr
4581 17d5
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaxvou xvou

February 14 2017

rawwwr
3238 405e 500
"Wyjechała lecz wróci i niech wraca ciągle,
Niech ciągle powracają jej popołudniowe obyczaje
Poranne i wieczorne
Znowu mam życie, ona mi je robi
Znowu mam życie, ona mi je robi"

<3
Reposted fromcurlydreamer curlydreamer viacytaty cytaty

July 10 2015

rawwwr
5443 11b3
Reposted fromsaiwala saiwala viaune-raconteuse une-raconteuse
rawwwr
rawwwr
7652 397c 500
Reposted fromtooskaa tooskaa viaune-raconteuse une-raconteuse
rawwwr
0867 84fd 500
Panie ministrze...
Reposted fromEDi EDi vianiskowo niskowo
rawwwr

awwww-cute: The southern pudu is the smallest deer in the world

rawwwr
6296 1209
rawwwr
rawwwr
4603 8a51
Reposted fromstefanson stefanson viadontaskmewhy dontaskmewhy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl